آخرین رویدادها

اسامی ۱۵ بازیکن منتخب فوتبال زیر ۱۹سال استان خراسان شمالی این بازیکنان نماینده ۱۹۵ بازیکنی هستند که درتست استعدادیابی از سراسر استان شرکت نموده بودند. نکته مثبت و کلیدی این استعدادیابی شناسایی بازیکنان مستعدی بود که میتوانستند هرکدامشان در لیست پایانی حضور داشته باشندواینکه اگر درلیست منتخب حضور ندارند دلیل بر ضعف این بازیکنان مستعد نخواهدبود،بلکه عدم حضورشان محدودیت نفرات درارسال لیست نهایی به فدراسیون میباشد. تشکر ویژه از استعدادیابان که باتوجه به فرصت کم بانگاه دقیق و خِرَد جمعی دراین استعدادیابی هیئت فوتبال استان را همراهی نمودند. تشکر ویژه از تمام مربیانی که هیئت فوتبال استان را دراین استعدادیابی یاری نمودند. تشکر ویژه از روسای هیئت فوتبال شهرستانهای استان بابت همکاری دربرگزاری هرچه بهتر تست استعدادیابی. لازم به توضیح است مرحله بعدی استعدادیابی بازیکنان منتخب، بلافاصله پس ازاعلام برنامه های فدراسیون فوتبال از طریق کانال اطلاعرسانی خواهد شد.

اطلاعیه

اطلاعیه

💢اطلاعیه فوتبال 

📣اطلاعیه فوری

🔴اطلاعیه مهم

‍ 📣اطلاعیه

📣اطلاعیه

اطلاعیه

📣اطلاعیه فوری:

اطلاعیه ۲

اطلاعیه