خانه » اخبار » ‍ گزارش جلسه هیئت فوتبال استان با موسسین مدارس فوتبال وفوتسال دارای مجوز استان باموضوع الزامات ودستورالعملهای مدارس درسال ۱۳۹۹

‍ گزارش جلسه هیئت فوتبال استان با موسسین مدارس فوتبال وفوتسال دارای مجوز استان باموضوع الزامات ودستورالعملهای مدارس درسال ۱۳۹۹

گزارش جلسه هیئت فوتبال استان با موسسین مدارس فوتبال وفوتسال دارای مجوز استان باموضوع الزامات ودستورالعملهای مدارس درسال ۱۳۹۹
جلسه درتاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰ درمحل سالن آموزش هیئت فوتبال استان برگزارگردید.
درابتدای جلسه مسئول کمیته جوانان واستعدادیابی استان گزارشی از عملکرد مدارس درسال ۱۳۹۸ را بیان نمودندودرادامه درباره شرایط ویژه ای که درسال ۱۳۹۹برکشور حاکم گردیده و آحادجامعه علی الخصوص فوتبال رادرگیر خود کرده صحبتهایی ایراد شد.
درادامه جلسه بندهای دستورالعمل نطق گردید که درذیل به آن اشاره میگردد:
۱-اخذگواهی ازنوآموزان باتایید پزشک الزامی است.رضایت نامه محضری پدریاقیم قانونی جهت جذب نوآموز الزامی میباشد.
۲-بیمه نوآموزان بانام صادروبه ناظر مدارس فوتبال دراولیه جلسه بازدیدارائه گردد.
@FOOTBALLNKH
۳-کلیه مدارس میبایست نامه کمیسیون ماده(۵)راجهت تائید اخذمجوزلازم ازاداره ورزش وجوانان دراولین جلسه بازدیدناظران هیئت استان ارائه دهند.
۴-مدرک مربیگری برای مدیران فنی(B)آسیا ومربیان مدارس فوتبال حداقل درجه (C)آسیاومربیان مدارس فوتسال حداقل سطح یک آسیا میباشد.
۵-شرکت کلیه مدیران فنی ومربیان مدارس درکلاس پیش فصل الزامی میباشدمقررگردیدمربیانی که دراین کلاس شرکت نکرده اند اجازه فعالیت ازایشان سلب گردد.
۶-حضورپزشکیاردرتمامی جلسات تمرینی مدارس الزامی میباشد.
۷-موسسین مدارس ازمیان والدین هیئت امنا رامشخص نموده وریزِ کارهای انجام شده(ازقبیل وجوه گرفته شده و بازیهای دوستانه واردوهای داخل و خارج ازاستان) را باایشان درمیان بگذارندودرنهایت مشخصات هیئت امناء مدارس به هیئت فوتبال استان تسلیم گردد.
۸-شرکت درلیگ مدارس فوتبال وفستیوالهای استانی الزامی میباشد.(درصورت عدم حضور مطابق باآیین نامه رفتارخواهدشد)
۹-کلیه مدارس موظفند باتوجه به شیوع ویروس کروناتمامی موارد بهداشتی اعم ازضدعفونی تجهیزات تمرینی رارعایت نمایند.
@FOOTBALLNKH
۱۰-باتوجه به محدودیتهایی که درباره شروع تمرینات وجودداردمدارس موظفند درسال ۱۳۹۹ آموزش نوآموزان درچمن وسالن را برحسب پروتکلهای بهداشتی که ازمراجع ذیصلاح دریافت مینمایند انجام دهند.
۱۱-مدارس موظفندحق عضویتهای هیئت فوتبال استان درازای هرنوآموز و حق عضویت حقیقی وحقوقی فدراسیون جهت ثبت نام مدارس وبازیکنان را طبق دستورالعمل انجام دهند.
@FOOTBALLNKH
۱۲-طی مصوبه فدراسیون فوتبال مدارسی که تعهدات خودمبنی بر پرداختیها راانجام ندهند ازادامه فعالیت ایشان ممانعت به عمل خواهدآمد.
۱۳-مقررگردیدمدارس درانتخاب مربیان دقت لازم راداشته باشندوبدیهی است هرنوع تخلف مربیان اعم ازفنی واخلاقی به عهده موسس میباشد.
۱۴-بدهی انظباطی موسسین ومربیان درسال ۱۳۹۸ قبل ازشروع کارمدارس بایدتسویه گردد.
۱۵-باتوجه به اینکه هنوزدستوری مبنی برفعالیت مدارس فوتبال وفوتسال درسطح کشورازفدراسیون فوتبال به هیئتهای استانی ابلاغ نگردیده لذا بنا براین شد که (پیش ثبت نام مدارس )صورت پذیرد.
نکته:اگرفعالیتهابه صورت رسمی ازطرف مراجع ذیصلاح ملغی گردیدموسسین مدارس موظفندتمامی تعهدات جذب رابه خانواده ها مستردنمایند.
تبلیغات بایدمبتنی برواقعیت صورت پذیردونمونه آن قبل ازاجرا باید به تاییدکمیته جوانان هیئت استان رسیده باشد.(بامتخلفین طبق مفاد آیین نامه مدارس فوتبال وفوتسال برخوردخواهدشد).
۱۶-اسامی مدیرفنی،مربیان بادرج مدرک(جهت تائید حراست اداره کل ورزش)،زمان ومکان تمرین،ارائه ۲۴ جلسه تمرینی مدارس توسط مدیران فنی باید به صورت مکتوب به اطلاع کمیته جوانان هیئت فوتبال استان برسد.
۱۷-درصورت درخواست مجوز مدارس فوتبال وفوتسال وباپذیرش شرایط احراز صلاحیت مبلغ پنج میلیون ریال ودرصورت تمدید سالیانه مبلغ سه میلیون ریال توسط موسسین مدارس دروجه هیئت فوتبال استان پرداخت گردد.
۱۸-مقررگردیدبراساس آنالیزصورت گرفته درسال ۱۳۹۹ ازقبیل:تغذیه،پزشکیار،تدارکات،توپ به ازای هردونفریک عدد،البسه(پیراهن،شورت،جوراب،ساک ورزشی)،حق عضویت هیئت فوتبال استان وحق عضویت حقیقی وحقوقی فدراسیون،مدیرفنی،مربی،اجاره زمین چمن یاسالن ورزشی و سرویس ایاب وذهاب، مدارس فوتبال وفوتسال مرکزاستان به ازای هرنوآموز و ۲۴ جلسه تمرینی درتابستان ۱۳۹۹ چهارمیلیون و پانصدهزارریال و سایر شهرستانها به ازای هرنوآموز چهارمیلیون ریال اخذ نمایند.
🔸درپایان جلسه دستورالعمل مدارس فوتبال وفوتسال استان در۱۸بند به امضاء حاضرین درجلسه رسید و مقرر گردید طبق مفاد آیین نامه تعهدات انجام پذیرد.
#کمیته_جوانان_و_استعدادیابی_هیئت_فوتبال_استان_خراسان_شمالی
💢کانال اطلاع رسانی هییت فوتبال استان
🆔 @FOOTBALLNKH

درباره‌ی farhad

همچنین ببینید

عملکرد خوب قضاوت داور بانوی خراسان شمالی در دیدار ازبکستان و قرقیزستان در رقابتهای تورنمنت کافا ۲۰۲۲

عملکرد خوب قضاوت داوران ایرانی در دیدار ازبکستان و قرقیزستان در رقابتهای تورنمنت کافا ۲۰۲۲ …